Antwerpse Yacht Club

Kempischdok-Zuidkaai 3 2030 Antwerpen

 

Artikel 1

Het bestuurlijk reglement heeft als doel de statuten aan te vullen.
Deze bijkomende voorschriften moeten een efficiënt beheer van de vereniging mogelijk maken. 

Artikel 2

Door het onderschrijven van een toetredingsformulier wordt de aanvrager geacht de statuten, het bestuurlijk reglement en het jachthavenreglement voor het Kempisch dok te kennen, te aanvaarden en de bepalingen ervan na te komen.
De leden moeten in orde zijn met alle geldende en wettelijke bepalingen.  

Artikel 3

De clubvlag heeft de vorm van een gelijkbenige driehoek.
Te rekenen van de basis tot op ¼ van de lengte van de benen wordt een rood veld gevormd.
In het midden van dit veld, in wit, de letters AYC, gerangschikt van boven naar beneden.
Van het midden van de nieuwe basislijn vertrekken twee lijnen naar het midden van ieder nieuw been.
De twee gelijkvormige driehoeken zijn wit. Het overblijvende veld, in ruitvorm is rood.
De varende jachten worden geacht de clubwimpel te voeren.

Artikel 4

Om toe te treden als aspirant lid wordt een inschrijvingsrecht gevraagd waarvan het bedrag jaarlijks door de raad van bestuur kan bepaald worden. Dit inschrijvingsgeld is éénmalig te betalen.
Bij elke eventuele herinschrijving, zoals na uittreding of wanbetaling, is dit inschrijvingsrecht opnieuw verplicht.
In geval van mede-eigendom van een vaartuig zal tegenover AYC één eigenaar als hoofdverantwoordelijke optreden. Deze betaalt de lid- en/of liggelden en alle andere kosten in verband met de boot.
Iedere booteigenaar is verplicht de correcte afmetingen van zijn boot te geven, dwz de lengte en breedte over alles. Wijzigingen hierin of van het adres of het gezin, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het secretariaat medegedeeld worden.

Artikel 5

De jaarlijkse bijdragen voor de aspirant leden en vaste leden bestaan uit:

-        Het lidgeld

-        De onderhoudsbijdrage

-        Het liggeld voor hun boot, berekend volgens oppervlakte hiervan.

Indien een vast lid over twee boten beschikt, zal voor allebei de ligplaatsvergoeding en de jaarlijkse onderhoudsbijdrage worden aangerekend. Het inschrijvingsgeld (eenmalig) voor de 2de ligplaats wordt na 6 maanden terugbetaald indien de 2de boot tegen dan is vertrokken.
Een lid kan over maximaal twee ligplaatsen beschikken. 

De jaarlijkse bijdragen voor steunende leden bestaan uit:

-        Een jaarlijkse bijdrage.

-        Een extra bijdrage voor het tijdschrift Varen indien gewenst. 

De jaarlijkse bijdrage voor ereleden bedraagt 0 €.

Enkel de raad van bestuur kan iemand aanvaarden als erelid.

Alle bedragen zijn ondeelbaar en kunnen niet worden teruggeëist.

Na ontvangst van alle verschuldigde bedragen, wordt een VVW lidkaart uitgereikt die het lid toegang verleent tot de jachthaven voor hem en zijn gezin. Het VVW lidmaatschap houdt een persoonlijke sportverzekering in voor het ingeschreven lid. 

Kandidaten die wensen toe te treden als aspirant lid met boot tijdens het laatste kwartaal van het lopende jaar, betalen hiervoor inschrijvingsrecht en de vergoeding vastgesteld door het bestuur.

Artikel 6

Elk aspirant lid en vast lid kan zich inschrijven voor een taak uit het takenpakket.

Indien de gekozen taak naar behoren is vervuld, zal het lid het hierop volgend boekjaar vrijgesteld zijn van de betaling van de onderhoudsbijdrage.

Deze taken mogen uitgevoerd worden door het betrokken lid of zijn/haar inwonende partner.

Deze taken zijn niet overdrachtelijk naar derden.

Voor leden die  vrijwilligerswerk verrichten binnen de club is er een verzekering afgesloten.

Artikel 7

Alle verschuldigde bedragen dienen betaald te worden binnen de aangegeven periode.

Bij wanbetaling kunnen deze bedragen gerechtelijk worden ingevorderd.

Leden die niet binnen de opgegeven data betalingen verrichten, zullen automatisch een toeslag van 10% administratiekosten worden aangerekend, behoudens een vooraf door de raad van bestuur toegestane afwijking.

Leden die op 28 februari van het lopend boekjaar niet in regel zijn met alle verschuldigde bedragen, zijn van rechtswege uittredend en/of ontslagnemend en verliezen daardoor al hun rechten.

Bij wanbetaling wordt de elektriciteit afgesloten.

Artikel 8

Sancties kunnen genomen worden tegen leden die zich onbehoorlijk gedragen. Ze worden genomen door een eenvoudige meerderheid in de raad van bestuur.

Vallen onder deze bepalingen o.a. onbehoorlijk gedrag in het clublokaal, agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie in eigen en vreemde jachtclubs, tegenover overheden en de bedienaars van sluizen en bruggen.

Van de leden wordt verwacht dat zij zich tegenover andere watersporters sportief en correct gedragen.

Sancties kunnen gaan van een schorsing tot ontslag en uitsluiting.

Schorsing betekent: geen deelname aan clubmanifestaties en/of vergaderingen, inbegrepen de algemene vergadering, geen toegang tot het clublokaal, geen gebruik van het sanitaire blok, geen gebruik van clubmateriaal en/of de werkplaats. Ook kunnen de nutsvoorzieningen worden afgesloten bij misbruik.

Effectieve leden kunnen uitgesloten worden volgens de wettelijke bepalingen.

Aspirant leden en steunende leden kunnen uitgesloten worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Ieder bestuurslid is aangesteld als aanspreekbaar persoon integriteit.

Artikel 9

De raad van bestuur voert het dagelijks beheer van de vereniging.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur en stelt de agenda op.

De voorzitter zorgt voor de uitnodigingen van de algemene vergadering, leidt deze vergadering en handhaaft er de orde.

Hij houdt toezicht op de goede werking van de vereniging en de naleving van het bestuurlijk reglement.

Hij kan bij afwezigheid van de titularis gelijk welke bestuursfunctie overnemen en uitoefenen.

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

De voorzitter beschikt samen met de penningmeester over de volmachten voor financiële verrichtingen.

Artikel 10

De penningmeester verzorgt de boekhouding van de vereniging en beheert in samenspraak met de raad van bestuur de fondsen van de vereniging.

Hij houdt de ledenlijst actueel en meldt eventuele wanbetalingen voor passend gevolg.

Hij maakt financieel verslag voor de jaarlijkse algemene vergadering.

In samenwerking met de raad van bestuur stelt hij de begroting voor het volgend werkjaar op en stelt deze voor op de algemene vergadering.

Artikel 11

De secretaris/secretaresse verzorgt de algemene administratie.

Staat in voor het respecteren en opvolgen van de wet op GDPR.

Hij/zij stelt de notulen op van de vergaderingen, zowel van de raad van bestuur als van de algemene vergadering en buitengewone vergaderingen.

Hij/zij verzendt de uitnodigingen voor de vergaderingen en samenkomsten.

De secretaris/secretaresse is belast de briefwisseling van de vereniging.

Hij/zij beheert de archieven van de vereniging.

Artikel 12

De materiaalmeester heeft het toezicht op alle gebouwen, inrichtingen en werktuigen van de vereniging.

Hij handhaaft er de orde.

In het belang van ieders veiligheid dienen zijn aanwijzingen stipt nagevolgd te worden.

Het ontlenen van gelijk welk materiaal dient steeds te gebeuren met medeweten van de materiaalmeester of zijn afgevaardigde.

De materiaalmeester houdt een inventaris bij van de beschikbare toestellen en gereedschappen.

Hij zorgt voor eventuele herstelling of vervanging.

Artikel 13

De havenmeester is belast met het beheer van de ligplaatsen.

Hij wijst in de haven de ligplaatsen aan. Deze kunnen niet gewijzigd worden zonder uitdrukkelijke toelating van de havenmeester. Enkel bij overmacht kan hier een tijdelijke uitzondering gemaakt worden welke onmiddellijk aan de havenmeester moet gemeld worden.

Hij kan eigenmachtig schepen verleggen indien hij dit noodzakelijk acht voor de veiligheid en de goede orde.

De havenmeester houdt een register bij van de aanwezige boten en hun ligplaats.

Hij houdt toezicht op de voorgeschreven en verplichte aanduidingen op de schepen met ligplaats in onze haven.

Wanneer noodzakelijk moeten de leden op aanvraag hun boot verplaatsen, indien hier niet aan wordt voldaan dan heeft de havenmeester het recht om dit zelf te doen, De eigenaar is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen schip.

In een noodsituatie mag en kan de havenmeester zonder toelating het schip verplaatsen.

Van bezoekers en genodigden, noteert hij de naam van het schip en eigenaar alsook zijn adres.

Artikel 14

In de uitoefening van zijn functie kan elk bestuurslid zich laten bijstaan door een vast lid of aspirant lid, mits goedkeuring door de raad van bestuur.

Artikel 15

Aan de steigers van de club mogen enkel de jachten van de vaste leden en aspirant leden afgemeerd worden welke in orde zijn met alle bijdragen verschuldigd aan de vereniging.

Artikel 16

De elektriciteitsvoorziening wordt aan de leden ter beschikking gesteld aan de volgende voorwaarden:

-        Er dient een eenmalige waarborgsom betaald te worden volgens tarief in voege.

-        Er wordt een maandelijkse huur aangerekend voor de meter, zelfs als er geen stroomverbruik is.

-        De elektriciteitsrekening moet binnen de aangegeven tijd op de factuur betaald worden. Bij niet betaling zal de stroom worden afgesloten. Bij terug in dienst name dient de waarborgsom opnieuw betaald te worden alvorens de stroom terug wordt aangesloten.  Verhaal op mogelijke schade is hierbij niet mogelijk.

-        Leden die onrechtmatig stroom afnemen van de club of van medeleden, kunnen bij beslissing van de raad van bestuur geschorst worden.

-        Onderling verwisselen van meter zijn niet toegestaan.

Artikel 17

Drinkwater kan getankt worden mits betaling, dit gebeurt via de toegangskaart die kan opgeladen worden met geld. Het bedrag per m3 wordt bepaald door het bestuur.

Er zijn op de steigers verschillende water aftappunten voorzien waar een kleine hoeveelheid gratis ter beschikking wordt gesteld. Dit dient niet om boten te wassen en of grote poetsbeurten te doen.

Vaste aansluitingen op de watervoorziening zijn niet toegestaan.

Waterdarmen dienen na gebruik van de steigers verwijderd worden.

Voorkom ieder onnodig waterverbruik om de waterrekening en milieubelasting betaalbaar te houden.

Veelvuldig en overdadig waterverbruik dient vermeden te worden.

Alleen biologisch afbreekbare producten mogen gebruikt worden.

Artikel 18

Op de steigers mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Er mogen op de steigers geen voorwerpen of materialen achtergelaten worden.

Er mogen geen vreemde voorwerpen op of aan de steigers worden bevestigd.

Bestaande voorzieningen moeten met de nodige zorg behandeld worden.

De schepen moeten zodanig afgemeerd liggen dat de ganse breedte van de steigers begaanbaar is. De nevenliggende ligplaats mag niet afgesloten worden met meertouwen. Meertouwen mogen de vingersteigers niet kruisen. Uitstekende delen (bv davit, mast, bijboot, enz…) overheen de steiger zijn voor de veiligheid niet toegestaan.

De eigenaars van de aangemeerde boten zijn gehouden de steigers en de vingersteigers in staat van netheid te houden. Ook moeten de eigenaars hun aanlegsteiger ijs en sneeuwvrij houden.

Ieder defect, beschadiging of slijtage moet zo vlug mogelijk aan de materiaalmeester gemeld worden.

Winterzeilen worden getolereerd van 1 oktober tot en met 31 maart.

Artikel 19

Bij ontlenen van materiaal van de club moet onmiddellijk na gebruik dit materiaal in goede en zuivere toestand worden terugbezorgd.

Beschadigde en/of ontbrekende materialen moeten door de ontlener vergoed worden.

Voor elke ontlening dient de materiaalmeester of zijn afgevaardigde toelating te geven.

Artikel 20

Het verwijderen van afval kan enkel geschieden volgens de voorgeschreven regels die zijn voorzien in het jachthavenreglement van het Kempisch Dok.

Er is een vuilstraatje voorzien en met een kaart kan men daar zijn afval kwijt. De club zorgt voor de kaart, de gebruiker zorgt voor de oplading van het nodige geld en gebruik ervan. Sluikstort wordt niet getolereerd.

Artikel 21

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, zowel stoffelijke als lichamelijke, die zich voordoen binnen de jachthaven.

Dit geldt voor leden, genodigden en/of bezoekers.

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of vandalisme.

Er kan in geen geval schadevergoeding geëist worden.

Artikel 22

Om eventuele clandestiene verkoop en/of diefstal van een vaartuig te voorkomen zal bij verkoop of overdracht van een vaartuig het bestuur schriftelijk worden ingelicht over datum en uur van overdracht.

De volledige coördinaten van de nieuwe eigenaar dienen hierop ook vermeld.

De voormalige eigenaar en de nieuwe eigenaar bieden zich tezamen aan bij het bestuur.

Bij in gebreke blijven van deze voorschriften blijft de oorspronkelijke eigenaar verantwoordelijk voor alle verplichtingen tegenover de vereniging.

De nieuwe eigenaar bekomt niet automatisch het recht op lidmaatschap en ligplaats.

Bij aankoop van een nieuw schip, bekomt een lid niet automatisch een ligplaats hiervoor. De havenmeester zal eerst nagaan of voor de afmetingen van het nieuwe schip een ligplaats vrij is.

Bij ontstentenis hiervan wordt betrokken lid, indien door hem gewenst, vooraan op de wachtlijst geplaatst. Informeer hiervoor bij het bestuur alvorens tot aankoop over te gaan.

Artikel 23

Wonen in de jachthaven, met het schip als woonst, is verboden.

Artikel 24

In het clubschip zijn alle wetten en verordeningen van de wet op de dronkenschap van toepassing.

Elk lid is verantwoordelijk voor de meegebrachte genodigden.

Elk lid moet alle geldende reglementen van de jachthavens Kempische Dok naleven.

Elk vast lid is verplicht zijn boot voldoende te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid en berging.

Bij aanmelden en inschrijven bij de club; een kopie van de verzekeringspolis binnenbrengen bij het secretariaat of iemand van het bestuur. Jaarlijks dient er een kopie van het nieuwe verzekeringsdocument afgeleverd te worden op het secretariaat.
Niet spontaan leveren van het document kan uitsluiting van de club betekenen.

Artikel 25

De leden erkennen dat in geval van betwisting i.v.m. het lidmaatschap van AYC, de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen, de toepassing van het bestuurlijk reglement, de rekeningen en betalingen, alleen het Belgisch nationaal en Vlaams Gemeenschapsrecht van toepassing is en enkel het Vredegerecht van Antwerpen en/of de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zullen zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen. 

 

 

Dit bestuurlijk reglement werd goedgekeurd op de zitting van de raad van bestuur van …………

En vervangt alle voorgaande reglementen.

 

De Raad van Bestuur.